CEDO

Chính Sách Tiếp Cận Ngôn Ngữ của Thành Phố Burlington

  1. Chính Sách Tiếp Cận Ngôn Ngữ của Thành Phố Burlington

Đảm bảo tất cả mọi người đều tiếp cận được Thành Phố Burlington!  

Lịch Sử và Cơ Sở Pháp Lý cho Chính Sách Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Luật liên bang bảo vệ mọi người khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật và/hoặc trình độ tiếng Anh. Tất cả các cấp của chính phủ đều cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ về việc tiếp cận pháp lý khi có liên quan đến ngôn ngữ tiếng Anh cho những ai cần hỗ trợ.

Năm 1987, theo 1 V.S.A. § 332, Tiểu Bang Vermont đã biên soạn thành luật quyền được yêu cầu thông dịch viên khi một người cần:

            (1) giao dịch kinh doanh với bất kỳ hội đồng hoặc cơ quan Tiểu Bang nào;

            (2) tham gia bất kỳ hoạt động nào do Tiểu Bang tài trợ, bao gồm các phiên điều trần, hội nghị và cuộc họp công khai;

            (3) tham gia bất kỳ hoạt động lập pháp chính thức nào của Tiểu Bang.

Thành Phố Burlington cam kết cung cấp khả năng tiếp cận ngôn ngữ cho tất cả người dân Burlington. Liên quan đến vấn đề này, có ba huấn lệnh của liên bang hỗ trợ mục tiêu này.

Các huấn lệnh này gồm: 

  • Luật Dân Quyền năm 1964, Đề Mục VI
  • Đạo Luật về Người Khuyết Tật của Hoa Kỳ năm 1990, Đề Mục II
  • Lệnh Hành Pháp Liên Bang 13166 (2000)

Ngày 20 tháng Mười, 2014, Hội Đồng Thành Phố Burlington đã thông qua "Nghị Quyết về Chương Trình Đa Dạng và Bình Đẳng". Một phần mục tiêu của Nghị Quyết này là xây dựng các nguyên tắc và hướng dẫn trên toàn Thành Phố để đảm bảo rằng hoạt động tiếp cận và dịch vụ bao trùm toàn diện và tiếp cận được các nhóm dân cư đa dạng, ít được đại diện và chưa được phục vụ đầy đủ.

Ngày 9 tháng Mười Một, 2020, Hội Đồng Thành Phố Burlington đã nhất trí thông qua Chính Sách Tiếp Cận Ngôn Ngữ (Language Access Policy, LAP), trong đó nêu rõ những biện pháp bảo vệ này. Mục tiêu của LAP là đảm bảo những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh và những người bị khuyết tật liên quan đến giao tiếp có thể tiếp cận được Thành Phố, thông qua các biện pháp tiếp cận kịp thời và có ý nghĩa với các thông tin, chương trình và dịch vụ của Thành Phố.

Việc cung cấp đầy đủ dịch vụ ngôn ngữ và các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận khác nhằm thúc đẩy mục tiêu biến Burlington trở thành một Thành Phố bình đẳng, hòa nhập và đa dạng hơn. Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế và Cộng Đồng Burlington (CEDO) chịu trách nhiệm thực hiện Chính Sách Tiếp Cận Ngôn Ngữ của Thành Phố.

 

Theo con số

Thành Phố Burlington là nơi cư trú của các cộng đồng đa dạng có thể cần hỗ trợ để tiếp cận các dịch vụ của Thành Phố. Không phải mọi trường hợp đều giống nhau và việc điều chỉnh cần phải được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể.

Nguồn dữ liệu: U.S. Census, 2020U.S. Census 2016-2020U.S. Census 2016-2020

 

 

Dịch Vụ Ngôn Ngữ Và Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tiếp Cận Khác của Thành Phố/CEDO

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho mọi người khả năng tiếp cận có ý nghĩa đến các dịch vụ, cơ hội và tài liệu quan trọng của thành phố cũng như hỗ trợ các sở ban ngành của Thành Phố trong ba lĩnh vực khác nhau:

 

1) Thông dịch ngôn ngữ

Thông dịch ngôn ngữ là gì? Khi quý vị nghe bằng một thứ tiếng, sau đó truyền đạt lại nội dung đã nghe bằng một thứ tiếng khác.

Để nhận các dịch vụ thông dịch ngôn ngữ, bao gồm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (ASL), liên quan đến việc đặt lịch hẹn, cuộc họp thành phố hoặc sự kiện, quý vị có thể liên hệ với CEDO qua điện thoại theo số: 802-865-7144 hoặc địa chỉ email: languageaccess@burlingtonvt.gov. Khuyến cáo quý vị nên gọi điện trước ít nhất hai tuần để được cung cấp dịch vụ này.

 

2) Dịch thuật ngôn ngữ

Dịch thuật ngôn ngữ là gì? Khi quý vị nhận văn bản đã viết và chuyển đổi nó sang một ngôn ngữ khác. Bản dịch sẽ phản ánh ý nghĩa của văn bản gốc tối đa có thể.

Để nhận các dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ, liên quan đến các biểu mẫu và tài liệu quan trọng của thành phố, quý vị có thể liên hệ với CEDO qua số điện thoại: 802-655-7144 hoặc địa chỉ email: languageaccess@burlingtonvt.gov. Khuyến cáo quý vị nên gọi điện trước ít nhất hai tuần để được cung cấp dịch vụ này.

 

 

Đọc thêm!

Chính Sách Tiếp Cận Ngôn Ngữ của Thành Phố Burlington

Hãy tham gia!

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Chính Sách Tiếp Cận Ngôn Ngữ hoặc muốn gửi phản hồi cho chúng tôi, vui lòng liên hệ qua email theo địa chỉ languageaccess@burlingtonvt.gov hoặc qua điện thoại theo số 802-865-7144.